У Г О Д А╧ 1/2001

про передачу адміністративних повноважень

 

Цю Угоду про передачу адміністративних повноважень (надалі - Угода) складено та підписано у м.Києві 25 березня 2001 року між:

(1)       Громадянами України:

-         Кохманюком Дмитром Сергійовичем - діючим адміністратором публічного домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN;

-         Свиридовим Ігорем Анатолійовичем - діючим технічним адміністратором публічного домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN;

(надалі - Адміністратори), з одного боку, та

(2)       Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", юридичною особою за законодавством України (надалі - Товариство) в особі Директора Мостового Бориса Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку.

Адміністратори та Товариство надалі за текстом цієї Угоди разом іменуються як Сторони, а кожен окремо як Сторона.

1.      На умовах, що передбачені цією Угодою, Адміністратори передають, а Товариство приймає на себе права та обов`язки з адміністрування публічного домену UA в обсязі, що обумовлений пунктами 2, 3 цієї Угоди.

2.      Адміністратори передають, а Товариство приймає на себе такі обов'язки з адміністрування публічного домену UA:

2.1.    розробка, впровадження та виконання Правил делегування, адміністрування та технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA;

2.2.    прийняття рішень про делегування доменних імен у публічному домені UA, а також обов'язки щодо здійснення всіх необхідних для делегування адміністративних та технічних дій;

2.3.    інші обов'язки, пов'язані з адмініструванням та технічним супроводом доменних імен у публічному домені UA.

3.      З метою забезпечення належних умов для виконання Товариством обов`язків, передбачених пунктом 2 цієї Угоди, Адміністратори надають Товариству такі права:

3.1.    право представляти Адміністраторів у відносинах з органами державної влади та управління України, а також у відносинах із спільнотою користувачів Інтернет з питань адміністрування публічного домену UA;

3.2.    право відповідно до чинного законодавства України, правил ICANN та Правил делегування, адміністрування та технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA розробляти та впроваджувати механізми розв`язання доменних спорів у публічному домені UA;

3.3.    право від свого імені та на свій розсуд укладати з третіми особами угоди, спрямовані на виконання Товариством обов`язків, передбачених пунктом 2 цієї Угоди;

3.4.    право одержувати від третіх осіб відшкодування витрат Товариства, пов'язаних із здійсненням дій, необхідних для виконання обов'язків, обумовлених пунктом 2 цієї Угоди.

4.      Якщо інше не обумовлене додатковими угодами Сторін всі права, не передані Адміністраторами Товариству за цією Угодою (включаючи право відмови на користь третіх осіб від виконання обов'язків з делегування, адміністрування та технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA, а також право передачі таких обов`язків третім особам у будь-який спосіб) Товариству не передаються і залишаються за Адміністраторами.

5.      При виконанні обов`язків, передбачених пунктом 2 цієї Угоди, Товариство зобов`язується:

5.1.    неухильно дотримуватись правил ICANN;

5.2.    повідомляти Адміністраторам на їх вимогу всі відомості, що стосуються виконання Товариством обов`язків, передбачених цією Угодою.

6.      Товариство повністю звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок дії обставин, які є форс-мажорними.

7.      До форс-мажорних обставин Сторони відносять дії органів державної влади, від яких залежить спроможність Товариства виконувати свої зобов`язання за цією Угодою, а також інші події, що знаходяться поза межами впливу Сторін і заперечують виконання цієї Угоди.

8.      У випадку виникнення форс-мажорних обставин виконання зобов'язань за цією Угодою відкладається пропорційно терміну дії таких обставин та відновлюється після припинення їх дії або, якщо такі обставини діють більш ніж 2 (два) місяці, дію цієї Угоди може бути достроково припинено на вимогу будь-якої із Сторін.

9.      Ця Угода набуває чинності від дати її підписання Сторонами та діє без обмежень у часі.

10.  Дію цієї Угоди може бути у будь-який час припинено за угодою Сторін.

11.  Всі зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються додатковими угодами Сторін та від дати їх підписання є невід`ємними частинами цієї Угоди.

12.  Цю Угоду складено українською мовою, в трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Адміністратор домену UA

 

 

_____________________________________

(Кохманюк Д.С.)

 

 

Технічний адміністратор домену UA

 

 

_____________________________________

(Cвиридов І.А.)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер"

03028, м.Київ, вул.Феодосійська, 48/52, к.78

р/р 2600207105 в АБ &quit;АЖІО", МФО 300175

код ЄДРПОУ 31306359

 

_____________________________________

(Мостовий Б.М.)

 

М.П.