Правила домену .UA

Зміст

  1. Загальні принципи та положення.
  2. Правила делегування доменних імен.
  3. Особливості адміністрування публічного домену .UA.
  4. НЕ ДІЄ
  5. НЕ ДІЄ
  6. НЕ ДІЄ

1. Загальні принципи та положення

1.1. Домен верхнього рівня .UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (ICANN).

1.2. Ці "Правила домену .UA" (надалі - Правила) розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC#1591, ICP-1), з урахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду, та є умовами надання адміністратором домену .UA третім особам послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA.

1.3. Ці Правила визначають систему взаємовідносин і процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, є невід'ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену .UA з цього приводу, та конкретизують права та обов'язки сторін таких договорів.

1.4. Термін "особа" в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб.

1.5. Термін "делегування" в межах цих Правил використовується згідно з визначеннями чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034) та ICP-1.

1.6. Термін "Знак" в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка сама є об'єктом правової охорони.

1.7. Строки та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.

1.8. В межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:

1.8.1. Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.

1.8.2. Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

1.9. Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені.

1.10. Домен .UA є публічним доменом.

1.11. Оскільки домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити. Правила доменів, делегованих в домені .UA, встановлюються їх адміністраторами в момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.

2. Правила делегування доменних імен

2.1. Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні згідно з правилами публічного домену попереднього рівня та рішенням його адміністратора.

2.2. В приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

2.3. Доменне ім'я www публічному домені зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, де опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.

2.4. Заявки на делегування будь-яких імен в публічному домені обробляються адміністратором в порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого.

2.5. Правила публічного домену можуть встановлювати "період одночасності", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першою.

2.6. В домені .UA можуть бути делеговані публічні домени.

2.6.1. Доменне ім'я публічного домену має обиратись у такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, та був представлений символами з числа літер латинського алфавіту, цифр та знака "-". Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

2.6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду людської діяльності, або

2.6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном чи позначенням з числа таких, які не можуть одержати правову охорону згідно зі ст.6 п.2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", або

2.6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, вказаного в пп.2.6.1.1, 2.6.1.2 цих Правил, записаного українською або російською мовою.

2.6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до правил існуючого публічного, відбуваються за такою процедурою:

2.6.2.1. Особи, зацікавлені в делегуванні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену .UA. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозиції визначення цільової спільноти такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції щодо особи адміністратора нового публічного домену.

2.6.2.2. Адміністратор домену .UA на свій розсуд приймає рішення про делегування нового публічного домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену чи про відмову в делегуванні нового публічного домену в домені .UA або внесенні змін до правил існуючого публічного домену.

2.6.2.3. У разі прийняття адміністратором домену .UA позитивного рішення з вищезазначених питань адміністратор домену .UA та адміністратор (відповідно нового чи існуючого) публічного домену укладають (або переукладають) між собою угоду. Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід'ємними додатками такої угоди. Момент укладення такої угоди є моментом набуття чинності правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену.

2.7. В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

2.7.1. Реєстрант - особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені;

2.7.2. Реєстратор - суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

2.7.3. Адміністратор - адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом господарювання.

2.8. НЕ ДІЄ

2.9. НЕ ДІЄ

2.10. НЕ ДІЄ

2.11. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, добровільно та на власний розсуд, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлена необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певної спільноти.

2.12. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову в делегуванні доменного імені у випадках, якщо:

2.12.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам до заявок.

2.12.2. Доменне ім'я вже делеговано іншому реєстранту.

2.12.3. Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.

2.12.4. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.

2.12.5. Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила публічного домену цього вимагають.

2.13. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відкладення обробки заявки у випадках, якщо:

2.13.1. НЕ ДІЄ

2.13.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знаходиться в стані перевірки відповідності її правилам публічного домену - до завершення такої перевірки.

2.13.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім'я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім'я (наприклад, через бажання реєстранта укласти договір про обслуговування вказаного доменного імені з цим реєстратором), - до одержання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім'я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім'я, але на строк не більший, ніж 5 (п'ять) календарних днів. У разі якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів, на які відкладена обробка заявки, попередній реєстратор, який обслуговував доменне ім'я, не відповість на запит адміністратора публічного домену ані згодою на внесення змін до запису про це доменне ім'я, ані запереченням проти таких дій, адміністратор публічного домену приймає рішення про внесення змін до запису про доменне ім'я.

2.14. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені виключно у таких випадках:

2.14.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору;

2.14.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення строку дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;

2.14.3. у разі закінчення строку делегування;

2.14.4. НЕ ДІЄ

2.15. В разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому, адміністратор заміняє усі записи класу IN для відповідного домену на записи IN TXT, в яких пояснюється причина заміни. При цьому записи в реєстраційній базі даних залишаються незмінними, а реєстратор та реєстрант повідомляються про зроблені зміни та чинники, що їх викликали. Записи класу IN відновлюються в триденний строк після виправлення технічних помилок та повідомлення про це адміністратора.

2.16. У випадках, передбачених пп.2.14.2, 2.14.3, 2.15 цих Правил, адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені після призупинення делегування на строк не менший ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, подовжити строк делегування, виправити технічні помилки та ін.

2.17. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути відмінене.

2.18. Адміністратор публічного домену вищого рівня приймає рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору виключно у таких випадках:

2.18.1. за власним бажанням адміністратора публічного домену, висловленим у письмовій формі;

2.18.2. у разі розірвання відповідної угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену .UA;

2.18.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;

2.18.4. НЕ ДІЄ

2.19. Адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

2.19.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим поточному реєстратору;

2.19.2. НЕ ДІЄ

3. Особливості адміністрування публічного домену .UA

3.1. Публічні домени другого рівня в домені .UA делегуються відповідно до п.2.6 цих Правил.

3.2. Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

3.3. В разі, якщо зазначений в п.3.2 Знак містить словесну частину, яка не є об'єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути делеговане приватне доменне ім'я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об'єктом правової охорони.

3.4. Написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано Знак.

3.5. В межах цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:

3.5.1. транслітераційної таблиці "УЛ" ("Українська Латиниця"), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року та опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/UL.html,

3.5.2. або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876-71 (Ст.СЭВ 1362-78),

3.5.3. або згідно "Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови", затвердженої рішенням N8 української комісії з питань правничої термінології, протокол N2 від 19 квітня 1996 р.

3.5.4. або згідно додаткової таблиці, опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/addtable.html

3.5.5. або згідно з таблицею транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року No55.

3.6. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не можуть входити до доменного імені згідно чинним технічним стандартам, рекомендується здійснювати одним з двох способів на власний розсуд реєстранта:

3.6.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, "&" - "and", "/" - "slash", "." - "dot","@" - "at" та ін.), які за бажанням реєстранта можуть також бути виділені знаками "-" з обох боків (наприклад, "&" - "-and-"). Символи " " (пробіл) та "_" (підкреслення) можуть бути замінені на символ "-".

3.6.2. шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у вигляді доменного імені, без їх заміни.

3.7. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може, за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену через відповідного реєстратора, здійснюватись шляхом їх чисельно еквівалентного представлення арабськими цифрами.

3.8. Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом реєстратору, у правовідносинах між якими діє угода на реєстрацію доменного імені, таких документів:

3.8.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків - засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

3.8.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг - належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;

3.8.3. в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України - належним чином засвідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди;

3.9. Строк перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені .UA складає 14 (чотирнадцять) календарних днів.

3.10. Строк делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA не може перевищувати двох років.